Yttrande över Förslag om utvidgat växa-stöd – nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

I promemorian föreslås dels att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna utvidgas till att omfatta upp till två anställda, dels att beloppsgränsen för hur stor ersättning som omfattas av nedsättningen höjs till 35 000 kronor per månad (från dagens 25 000 kronor per månad). Det föreslås även att enskilda näringsidkares möjlighet att ta del av nedsättningen slopas.

Regelrådet hade önskat en tydligare redogörelse av anledningen till att enskilda näringsidkares möjlighet att ta del av nedsättningen slopas samt hur riktade informationsinsatser till denna grupp företag kan utformas och genomföras.

Promemorian redogör över lag tydligt för förslagets konsekvenser och vilka kostnader det bedöms medföra.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven  i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag