Yttrande över förslag över promemorian Tryggare bostadsrätt

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslaget avser ändring i bostadsrättslagen (1991:614) samt i årsredovisningslagen (1995:1554).

Det föreslås att det inte längre ska vara möjligt att genom stadgarna avvika från regeln om lika rösträtt vid föreningsstämman.

Det föreslås att en bostadsrättsförening som vill ingå ett förhandsavtal ska lämna förhands-tecknaren ett bindande erbjudande i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för honom eller henne. Erbjudandet ska innehålla samtliga avtalsvillkor och tillsammans med det ska föreningen lämna klar och begriplig information om avtalet och om de risker som är förknippade med det. Informationen ska innehålla uppgifter om bland annat de viktigaste stegen i byggprojektet, avtalsrelationen med förhandstecknaren, föreningens ekonomi, privatekonomiska risker förknippade med avtalet, byggföretagets och andra utom-ståendes inflytande i föreningen, risken för att det under byggprojektet sker förändringar av bland annat förhandstecknarens lägenhet och vilka möjligheter det finns att frånträda avtalet.

Betänketiden som förhandstecknaren får från bostadsrättsföreningen för att överväga ett erbjudande om att ingå ett förhandsavtal ska inte understiga sju dagar.

Den beräknade tidpunkten för upplåtelse av lägenheten med bostadsrätt som anges i ett förhandsavtal ska inte få avse ett tidsintervall om mer än tre månader.

Om upplåtelsen av lägenheten med bostadsrätt inte sker inom skälig tid efter den beräknade tidpunkten för upplåtelse, ska förhandstecknaren få frånträda avtalet, även om förseningen inte har orsakats av bostadsrättsföreningens försummelse. I stället ska förhandstecknaren kunna frånträda avtalet så länge förseningen inte beror på honom eller henne eller något förhållande på hans eller hennes sida.

Till den ekonomiska planen ska en teknisk underhållsplan som visar fastighetens underhålls- och återinvesteringsbehov de kommande 50 åren bifogas. Bestämmelser om den ekonomiska planens innehåll i övrigt ska tas in i lagen.

En bostadsrättsförening ska i årsredovisningens förvaltningsberättelse lämna upplysningar om sådana nyckeltal som kan underlätta en bedömning av föreningens ekonomi, såsom:
1. årsavgift per kvadratmeter upplåten med bostadsrätt,
2. skuldsättning per kvadratmeter,
3. sparande för underhåll och återinvesteringar per kvadratmeter,
4. räntekänslighet, och
5. energikostnad per kvadratmeter.
I en bostadsrättsförenings årsredovisning ska det också ingå en kassaflödesanalys. Om bostadsrättsföreningen i årsredovisningen presenterar ett negativt resultat ska föreningen lämna en upplysning om vad förlusten innebär för föreningens möjlighet att finansiera sina framtida ekonomiska åtaganden.

Det bakomliggande förslaget

Förslag