Yttrande över förslag Säkerhet vid hantering av utvinningsavfall (Promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller följande förslag – ändring i miljöbalken, en ny förordning om säkerheter vid utvinningsverksamhet, ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, ändring i miljötillsynsförordning (2011:13) och ändring i förordningen (2013:319) om utvinningsavfall.

I promemorian föreslås nya bestämmelser för hur säkerheter för utvinningsindustrin ska ställas. De ändringar som föreslås gäller dels nya verksamheter som ansöker om tillstånd enligt miljöbalken, dels befintliga verksamheter som ansöker om ändring av tillstånd enligt miljöbalken. En ny bestämmelse om säkerhet föreslås i miljöbalken. En ny förordning med bestämmelser om säkerhetens storlek och form samt prövningen av säkerheter föreslås också. Det föreslås även ändringar i förordningen (2013:319) om utvinningsavfall som berör avfallshanteringsplanen. Författningsändringarna och den nya förordningen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Det bakomliggande förslaget

Förslag