Yttrande över förslag till ändrade belopp i euro i försäkringsrörelselagen (Promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I promemorian föreslås att vissa bestämmelser i försäkringsrörelselagen (2010:2043), där belopp anges i euro, ska ändras. Det gäller bestämmelserna om undantag från lagens tillämpningsområde, definitionen av stora risker och bestämmelserna om garantibelopp. Genom ändringarna höjs de olika beloppen. Förslaget innebär att beloppet för undantag beroende på storlek, när det gäller ett försäkringsbolags årligen tecknade bruttopremieinkomster, höjs från 5 miljoner euro till 5,4 miljoner euro och för livsförsäkringsföretag höjs garantibeloppet från 3,7 miljoner euro till 4 miljoner euro. Den föreslagna ändringen beträffande definitionen av stora risker innebär att försäkringsföretagens balansomslutning behöver uppgå till minst 6,6 miljoner euro och på motsvarande sätt behöver försäkringstagarens bruttoomsättning uppgå till minst 13,6 miljoner euro för att dessa företag ska omfattas av bestämmelserna som gäller särskilt för stora risker

Det bakomliggande förslaget

Förslag