Yttrande över förslag till ändrade föreskrifter – förflyttning av hästdjur mellan Sverige, Norge, Danmark och Finland (SJVFS 2021:13)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Regelrådets bedömning

Regelrådet bedömer att samtliga delaspekter är godtagbart redovisade. Det framgår varför förslaget lämnas och vilken betydelse ett undantag från reglerna om hälsointyg skulle kunna få för berörda företag. Det framgår vidare att det huvudsakligen är mindre företag som berörs och det finns en uppskattning av hur många företag som kan tänkas beröras. Det finns en viss kostnadsberäkning även om Regelrådet ställer sig tveksamt till förslagsställarens redovisning av vilka besparingar förslaget skulle kunna leda till. I konsekvensutredningen finns en jämförelse av de administrativa kostnaderna i den gamla respektive den nya regleringen. Det framgår dock inte av konsekvensutredningen om det även tidigare funnits kostnader för hälsointyg och i så fall vilka. Regelrådet menar att konsekvensutredningens kvalitet hade förbättrats om det även gick att se en jämförelse av sådana kostnader, inte bara vilken kostnadsbesparingen skulle bli om undantaget från hälsointyg införs. Regelrådet kan dock ändå utläsa att förslaget med reglerat undantag från krav på hälsointyg skulle kunna medföra en viss kostnadsbesparing för berörda företag.

Regelrådet noterar vidare att förslagsställaren tar upp de synpunkter som EU-kommissionen haft på den tidigare överenskommelsen mellan Sverige, Norge, Danmark och Finland. Enligt Regelrådets mening framgår det inte tydligt hur förslagsställaren tagit tillvara synpunkterna om att EU-förordningen inte tillåter bilaterala överenskommelser vid utformningen av det nya föreskriftsförslaget. Det hade ökat förståelsen om förslagsställaren beskrivit även denna del lite mer ingående.

Vidare kan noteras att även om Regelrådet haft formell tid på sig att hantera ärendet har Regelrådet valt en översiktlig hantering av granskningen, givet perioden på året med färre sammanträden.

Det bakomliggande förslaget

Förslag