Yttrande över förslag till ändrade föreskrifter om producentorganisationer och sammanslutningar inom sektorn för frukt och grönsaker

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Konsekvensutredningen har varit godtagbar i de flesta aspekter. De aspekter som inte har kunnat godtas och därmed ansetts bristfälliga är kostnader, verksamhetspåverkan och särskilda hänsyn till små företag där förslagsställaren inte har beskrivit i tillräcklig utsträckning och heller inte fört resonemang. Ytterligare information om hur olika företags konkurrenssituation påverkas hade varit önskvärd för att bättre kunna förstå förslagsställarens synpunkt att ingen konkurrenspåverkan uppstår.

Som helhet förstår Regelrådet att då det handlar om en anpassning till ett strukturprogram beslutat av EU-kommissionen där den svenska planen ska följa EU-reglerna är förslaget nödvändigt och har i huvudsak beskrivits så att det går att förstå utifrån ett företagsperspektiv vilka konsekvenser som uppstår. Särskilt väl beskrivna är de begränsade, men ökande, administrativa kostnaderna.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen  uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag