Yttrande över förslag till ändrade föreskrifter om spektrumauktioner

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen ingår förslag till ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2008:1) om spektrumauktioner.

Förslaget anges innebära att om en sökande hänvisar till en bankgaranti från ett kreditinstitut i Storbritannien för att godkännas som budgivare i auktionen ska detta likställas med en garanti från kreditinstitut eller finansiella institut i EU, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz. Därutöver innebär förslaget att ett nytt stycke läggs till i föreskrifterna. Där anges att tillstånd att använda radiosändare med stöd av lagen om elektronisk kommunikation kan komma att förenas med villkor om krav som är av betydelse för Sveriges säkerhet även om sådana villkor inte har angetts i beslutet att begränsa antalet tillstånd och utfärda allmän inbjudan.