Yttrande över förslag till ändrade regler för fiske av lax i Östersjön och fiske med fasta redskap

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändringar i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område och Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.

Förslaget gäller områdesvis och tidsmässig fördelning av den för svenskt yrkesfiske tillgängliga laxkvoten i Östersjön och en anpassning av fisket med fasta redskap till kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1417. Därutöver innehåller remissen förslag på ändrade bestämmelser om fisket inom Ljungans fredningsområde, utökade fiskemöjligheter för yrkesfisket att fiska bland annat sik och strömming med fasta redskap under maj månad norr om latituden 62 55 N, och begränsning av det antal fasta redskap över 1,5 m höjd som andra än yrkesfiskare får använda inom ICES-delområde 30 och 31.

Det bakomliggande förslaget

Förslag