Yttrande över förslag till ändring av foderföreskrifterna (SJVFS 2018:33)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

De huvudsakliga ändringarna innebär att:

–          kravet på registrering av enskilda foder tas bort

–          nya differentierade avgifter vid anmälan av anläggningar till Jordbruksverket införs

–          avgiften för inbesiktning av anläggning som kräver ett godkännande uppdateras

–          hänvisningar sker till information på webben istället för till fysiska blanketter

–          krav på underskrift av anmälan tas bort

–          hänvisningar till nya EU-rättsakter läggs till i bilaga 1 om grundläggande bestämmelser

–          bilaga 3 om dietfoder upphör att gälla med anledning av ny EU-förordning

–          risskal och fjäderfämjöl läggs till i bilaga 4 om särskild kontroll för aflatoxin och salmonella

Därutöver föreslås en del omarbetningar för att öka läsförståelsen samt förtydliganden avseende hänvisningar till regelverket om animaliska biprodukter.

Remissens förslag avseende avgifter omfattas av samråd med Ekonomistyrningsverket enligt avgiftsförordningen (1992:191). Dessa delar är därmed undantagna från kraven i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning och Regelrådet avstår därför från att yttra sig i de delarna. Förslagsställaren anger även att det parallellt med denna remiss pågår samråd med Ekonomistyrningsverket.