Yttrande över förslag till ändring av föreskrifter om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändring av Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2013:7) om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare.

De idag gällande bestämmelserna anges reglera i detalj hur svenska elleverantörer ska rapportera in
angivna pris- och leveransvillkor till den oberoende prisjämförelsesajten Elpriskollen som
Energimarknadsinspektionen driver. Förslaget anges innebära att det införs ett utökat inrapporteringskrav för avtal om elleverans riktade till elanvändare, som avser både konsumenter och juridiska personer, med en förväntad årsförbrukning under 100000 kWh. De ytterligare elavtal som föreslås omfattas av inrapporteringskravet är fastprisavtal med bindningstiden 6 månader och 1–5 år, avtal om rörligt pris löpande och med 1 års bindningstid, mixavtal med 1 års bindningstid, anvisat pris och timavtal som erbjuds juridiska personer. Utöver det föreslås att avtalsformen fastprisavtal utökas till att också omfatta bindningstiderna 3–5 månader som erbjuds konsumenter och juridiska personer.
Vidare ingår vissa ytterligare ändringar som en ny skyldighet att ange om avtalet endast gäller juridiska personer, ny paragraf som anger elhandlares skyldighet att ansöka om behörighet för att rapportera in uppgifter, fem nya exempel på leveransvillkor har lagts till samt begreppet konsument har ersatts av elanvändare genomgående i föreskriften.

Det bakomliggande förslaget

Förslag