Yttrande över förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJFVS 2014:39) om märkning av trä och träemballage med sundhetsintyg och förslag till föreskrifter (SJVFS 2019:XX) om märkning av trä med KD 56°C/30 min-märket

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS) om märkning av trä eller träemballage med sundhetsintyg och förslag till föreskrifter om märkning av trä med KD 56°C/30 min-märket. Avseende ändring av föreskrifter om märkning av trä och träemballage med sundhetsintyg anges att föreskrifterna idag reglerar två separata märkningar: ISPM 15-märket som används på träemballage och KD 56°C/30 min-märket som används på trä och andra trävaror som behandlats genom värmetorkning i syfte att förhindra introduktion och spridning av växtskadegörare. ISPM 15-märket härrör från den internationella standarden för växtskyddsåtgärder nr 15 om reglering av träemballage inom den internationella handeln (ISPM 15). Märket visar att det yrkesmässiga företagets trä och träemballage är behandlat på ett sätt som är internationellt accepterat. Det anges att EU har beslutat om en ny förordning (EU) 2016/2031[1] om skyddsåtgärder mot skadegörare. Förordningen medför att de delar som reglerar märkning med ISPM 15-märket blir EU-rätt.

Avseende föreskrifter om märkning av trä med KD 56°C/30 min-märket anges följande. KD 56°C/30 min-märket används på trä och andra trävaror som behandlats genom värmetorkning i syfte att förhindra introduktion och spridning av växtskadegörare. Kraven för att märket ska få appliceras är nationella. Det föreslås bland annat att tillståndet att märka blir tidsbegränsat till fem år och att kravet på besiktningsprotokoll från en teknisk kontroll av anläggning för värmetorkning tas bort.

Förslag till ändring av föreskrifter om märkning av trä och träemballage med sundhetsintyg följer i allt väsentligt av EU-rätt där det har saknats utrymme för förslagsställaren att fritt utforma förslaget. Regelrådet kommer därför inte behandla förslaget ytterligare i detta yttrande annat än i de fall det bedöms vara relevant för föreskrifterna om märkning av trä med KD 56°C/30 min-märket.

[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 av den 26 oktober 2016 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228(2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG.