Yttrande över förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd

Remissen innehåller förslag till ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd TLVFS (2008:1) om statligt tandvårdsstöd. Förslaget innehåller dels nya bestämmelser beträffande utbytesåtgärder och dels korrigeringar och förtydliganden av befintliga bestämmelser. Syftet med ändringarna är att få en enklare och konsekventare regelgivning beträffande utbytesåtgärder samt att rätta förekommande brister av redaktionell natur.