Yttrande över förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2088:1) om statligt tandvårdsstöd

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till föreskrifter (HSLF-FS 2019:XX) om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TVL) föreslår:

  • språkliga ändringar och mindre justeringar i tillstånd och åtgärder,
  • ändringar som rör behandling av parodontala sjukdomar och annan kirurgisk behandling,
  • ändringar som rör reparativ och rehabliterande vård som bland annat innebär att implantatbehandling blir ersättningsberättigade i entandsluckor där båda granntänderna
  • till luckan är felfria eller endast har mindre skada eller fyllning samt att tandvårdsstöd ska lämnas för rehabilitering av gravt nedslitna tänder med tandkronor och
  • en övergångsbestämmelse om att det är de föreskrifter som gällde när en åtgärd slutförs som ska tillämpas.Förslaget föreslås träda i kraft den 15 januari 2020.