Yttrande över förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:131) om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön (Östersjöavtalet)

Remissen innehåller förslag till ändringar i Transportstyrelsens föreskrift om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön. Föreskriften reglerar bland annat förhållanden under multimodala transporter mellan land-sjö-land. Ändringen innebär att avsändare av sådant farligt gods som omfattas av föreskriften ska säkerställa att de personer som utses för att planera och genomföra transporten av lastbärare görs förtrogna med relevanta bestämmelser i föreskrifterna och instrueras i hur dessa bestämmelser ska tillämpas. Syftet med förslaget är att få en kommunikation mellan avsändare och transportören för att få avsändaren att ta större ansvar för val av väg och trafikslag. Föreskrifterna riktar sig till samtliga som sänder, transporterar eller på annat sätt medverkar till transport av förpackat farligt gods till sjöss och som använder Östersjöavtalet. Förslaget antas leda till kostnader för berörda företag för att utbilda säkerhetsrådgivare och de som dagligen handlägger aktuella transporter. Vidare föreslås ändringar av redaktionell karaktär.

Förslaget antas vidare beröra branscher inom exempelvis kemikalietillverkning, apotek och livsmedelsindustri. Transportstyrelsen gör en grov uppskattning att omkring 3 000 företag i dag har säkerhetsrådgivare och därmed berörs av föreskrifterna.