Yttrande över förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om åtgärder mot förorening från fartyg

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen ingår förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg.

I sak anges förslaget innebära följande.  I 13 kap. 24 § görs en ändring med ett nytt tillägg i föreskriftens i syfte att införliva internationellt antagna krav på att göra Östersjön och Nordsjön till ett kvävekontrollområde, NECA. Genom MEPC.277(70) införlivas ändringar till MARPOL Annex V om utsläpp av fast avfall. Resolutionen innehåller bland annat ett nytt appendix I till MARPOL Annex V som innehåller kriterier för klassificering av fasta bulklaster som är skadliga för den marina miljön. MEPC.274(69) och MEPC.275(69) gäller ändringar till MARPOL Annex IV om toalettavfall. I definitionen för existerande passagerarfartyg i MEPC.274(69) har datumet ändrats till den 1 juni 2019.

När det gäller förbud mot utsläpp av toalettavfall i specialområde har också datumen ändrats till den 1 juni 2019 för nya passagerarfartyg och den 1 juni 2021 för existerande passagerarfartyg. Genom MEPC 275(69) införs ett undantag till 1 juni 2023 för existerande fartyg som kommer utifrån ett specialområde och reser direkt till hamn inom den ryska delen av Finska viken. Införlivandet av MEPC.315(74) om transport med flytande kemikalier till sjöss innebär nya striktare krav gällande tankrengöring för vissa produkter av vegetabiliska oljor och paraffinvax med hög viskositet eller beständigt flytande produkter med låg smältpunkt och syftar till att minska förorening av dessa ämnen. I 7 kap. 9 § samt 9 kap. 50 § föreslås en ändring angående information om ansökan om tillstånd för läktring. I ändringsförslaget ingår också en uppdatering av fotnoter där de gamla referenserna och rättsakter har ersatts med nya resolutioner. I 4 kap 9–10 §§, 5 kap 9 §, 11 kap. 7 § och 12 kap. 22 § förslås en ändring av föreskriften och att lättnader införs för att fartyg inte ska behöva ansöka om undantag från krav. I 13 kap. 52 föreslås att föreskriften ändras angående EEDI-referenslinjen för ro-ro lastfartyg och ro-ro passagerarfartyg.