Yttrande över förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om lotsning

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2017:88) om lotsning.

Förslaget anges innebära att lotspliktsgränserna för fartygs längd och bredd ersätts av risknivåer som har tagits fram genom en riskbedömning av lotslederna. Även fartyg och bogserekipage riskbedöms och delas in i risknivåer beroende på deras last, konstruktion och bunkermängd. Lotsledens risknivå tillsammans med fartygets risknivå ligger till grund för om befälhavaren blir lotspliktig, kan bli undantagen från skyldighet att anlita lots och möjligheten till lotsdispens. Dagens lotspliktsgränser försvinner och ersätts med en generell lotsplikt på allt svenskt inre vatten för befälhavare på fartyg om minst 70 meters längd eller 20 meters bredd. För befälhavare på bogserekipage inträder lotsplikten vid 70 meters längd eller 14 meters bredd för de bogserade enheterna. För befälhavare på bogserade enheter där det bogserande fartyget är utrustat med ett automatiskt identifieringssystem (AIS) i klass A som visar att bogsering pågår inträder lotsplikten först vid 80 meters längd eller 20 meters bredd. Vid flera bogserade enheter gäller dessa mått de bogserade enheternas och dess sammankopplande anordningars sammanlagda längd eller sammanlagda bredd.

Vidare anges förslaget innebära att befälhavare på fartyg upp till 110 meters längd inte behöver anlita lots vid färd i en lotsled, om vissa villkor är uppfyllda. Ett av dessa villkor är att befälhavaren inom den senaste 12-månadersperioden har gjort en passage med fartyget i lotsledens båda riktningar och aktivt deltagit i fartygets navigering, med eller utan assistans av lots. Ett nytt förfarande för att utfärda lotsdispenser införs: lotsdispens genom förenklat förfarande. I det förenklade förfarandet ingår inte teoretiska och praktiska prov. Nuvarande dispensförfarande kvarstår och benämns fullständigt förfarande. Begreppet ledanknuten lotsdispens ändras till lotsdispens. Reglerna för tillfälliga lotsdispenser kvarstår, kraven har dock förtydligats. Möjligheten att ansöka om generell lotsdispens ersätts av en mer begränsad möjlighet att ansöka om lotsdispens i områden utanför lotsleder. Möjlighet att beviljas lotsdispens införs i vissa fall för befälhavare på fartyg eller bogserekipage som för last i bulk bestående av vissa ämnen[1].

Kraven för prövning och utnyttjande av en lotsdispens med medgivande om assistans av bogserfartyg har förtydligats. Befälhavare på utländska statsfartyg är inte lotspliktiga när statsfartyget deltar i ett internationellt samarbete med Försvarsmakten. Att segelkatamaraner och segeltrimaraner med anledning av enbart sin bredd inte är lotspliktiga utgår från föreskrifterna. För att förnya ett medgivande om assistans av bogserfartyg i samband med förnyelse av lotsdispens ska befälhavaren ha nyttjat assistans av bogserfartyg minst en gång under lotsdispensens giltighetstid. Kraven för ett rederis internutbildning som kan ersätta informationsresor med lots har förtydligats. Möjlighet för rederier att hålla prov för lotsdispens införs. Krav för detta är att rederiets internutbildning för lotsdispens har godkänts av Transportstyrelsen och att minst ett av rederiets fartygsbefäl har blivit godkänt som provledare. Lotslederna över Vänern delas upp i tre leder, med en lägre risknivå på leden som går över sjön. Lotsleden till Norrköping delas upp i två leder med olika risknivå. Flera nya områdesundantag införs. Vissa befintliga områdesundantag justeras.

[1] a) vissa skadliga flytande ämnen som tillhör kategori Y eller Z enligt 2 kap. 17 § förordning (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg, eller

b) vissa kondenserade gaser enligt bilaga 1 till Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2006:36) om transport till sjöss av kondenserade gaser i bulk (IGC-koden).

Taggar:

lotsning