Yttrande över förslag till ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2005:1) om mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet

De föreslagna ändringarna i AFS 2005:1 görs för att uppfylla kraven i direktiv 2010/32/EU om genomförande av det ramavtal om förebyggande av stick- och skärskador inom hälso- och sjukvården som ingåtts av Hospeem (European Hospital and Healthcare Employers’ Association) och Epsu (European federation of Public Service Unions). Samtidigt upphävs nu gällande föreskrifter (AFS 1986:23) om skydd mot blodsmitta. Syftet med ändringarna är att minska antalet stick- och skärskador eftersom det alltid finns risk för smittöverföring om vassa föremål först använts på människor eller på djur inom djurens hälso- och sjukvård. Direktivet anges i allt väsentligt vara genomfört i Sverige genom Arbetsmiljöverkets och Arbetsskyddsstyrelsens föreskrifter. Trots detta har regleringarna inte uppnått önskad effekt varför det nu sker vissa förtydliganden och redaktionella justeringar. Ändringarna följer direktivets krav men genom att Arbetsmiljöverkets föreskrifter redan har ett bredare tillämpningsområde kommer kraven i framtiden att gälla fler än de som arbetar inom hälso- och sjukvård. De privata företag som antas komma beröras av förslaget är 4 330 vårdföretagare, 2 650 förskolor samt omkring 800 studios för tatueringsverksamhete och piercing. Vidare berörs bl.a. 1 700 fotvårdsföretag, 400 veterinärkliniker samt omkring 25 000 jordbruk med djurskötsel.