Yttrande över förslag till ändring i Boverkets föreskrifter (2007:4) om energideklaration för byggnader

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i Boverkets föreskrifter (2007:4) om energideklaration för byggnader (BED). Det förslås att energiklassningen i energideklaration ska baseras på primärenergi i stället för levererad energi. Förslaget innebär att energiprestandan kommer att anges på ett ändrat sätt i energideklarationen. Detta får konsekvenser för jämförbarheten mellan nya och gamla deklarationer.

Genom ändringarna i BED införs en ändrad metod för att uttrycka en byggnads energiprestanda. Det ändrade sättet att ange byggnadens energiprestanda kallas primärenergital och samstämmer med begreppet i Boverkets byggregler (2011:6) (BBR). I BED innebär det att byggnadens energiprestanda ska uttryckas i ett primärenergital och att klassen ska baseras på relation till kraven för nya byggnader uttryckt i primärenergital. Kvoten som klassen baseras på är således fortfarande baserad på byggnadens energiprestanda och kravet för nya byggnader, men hur dessa värden ska fastställas och uttryckas har ändrats. Vidare föreslås energideklarationens sammanfattning ändras så att det tydligt framgår att energiprestandan och krav vid uppförande av ny byggnad uttrycks i primärenergital, och att specifik energianvändning fortfarande anges som komplement.