Yttrande över förslag till ändring i Boverkets föreskrifter (2011:10) om tillämpningen av europeiska konstruktionskoder (eurokoder)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag på ändringar av föreskrifter om tillämpningen av europeiska konstruktionskoder (eurokoder), eller Boverkets konstruktionsregler, EKS. Ändringar föreslås av avdelningar A-I och H innehållande regler kring övergripande bestämmelser, grundläggande dimensioneringsregler, laster, betongkonstruktioner, stålkonstruktioner, träkonstruktioner, geokonstruktioner och aluminiumkonstruktioner. En stor del av ändringarna är av redaktionell karaktär och några är justeringar av nationella val. Ändringarna uppges vara ett led i Boverkets arbete med att se över reglerna med syfte att förenkla och förbättra tillämpningen och är i huvudsak av redaktionell karaktär.