Yttrande över förslag till ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område

Remissen innehåller Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område. Vid fiske efter lax i Östersjön ska den som är skyldig att föra kustfiskejournal redovisa fångster senast 48 timmar efter vittjning. Sedan år 2011 ska redovisningen ske elektroniskt men med möjlighet för fiskare att ansöka om undantag från detta krav. På grund av den begränsade laxfiskekvoten i kombination med en mycket hög fångsttakt har kravet ökat på myndigheterna att snabbare kunna följa upp fisket för att kunna stoppa detta innan kvoten överskrids. Den föreslagna ändringen innebär att möjligheten att ansöka om undantag från kravet på elektronisk redovisning slopas.