Yttrande över förslag till ändring i föreskrifter (2013:3) om certifiering av vissa installatörer samt om ackreditering av organ för sådan certifiering

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslaget innehåller kunskapskrav på blivande installatörer på energiområdet. Installationerna avser huvudsakligen uppvärmning av bostäder.

Förslaget innehåller även förtydliganden i syfte att förenkla tillämpningen samt ändringar i utformningen, så att föreskriften ska överensstämma med den struktur som Boverkets föreskrifter om personcertifiering har.

De kunskapskrav för installatörer som finns i föreliggande förslag, finns även i nu gällande föreskrifter, men är där utformade i form av krav på utbildningsinnehåll för utbildningar som installatörerna är tvungna att genomföra för att kunna bli certifierade. Med det nya förslaget tas utbildningsobligatoriet bort och installatörer kan därmed välja att utbilda sig, genom att genomgå en utbildning som tillhandahålls på marknaden eller tillskansa sig färdigheterna genom praktiskt arbete i sin yrkesutövning.

Med förslaget slopas även ett tidigare krav på praktisk examination vid certifiering, vilket gör att enbart krav på teoretisk examination kvarstår.