Yttrande över förslag till ändring i föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen ingår förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS
2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Förslaget anges gälla genomförande av bestämmelser i EU:s avfallsdirektiv som handlar om rapportering av särskilt farliga ämnen i varor. Det föreslås vidare en reglering av hur
rapporteringen till Giftinformationscentralen ska göras.