Yttrande över förslag till ändring i föreskrifter (STEMFS 2020:5) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme), samt förslag till ändring i föreskrifter (STEMFS 2020:3) om skyldighet att lämna uppgifter till kvartalsvis bränslestatistik och statistik om trädbränsle-, torv- och avfallspriser

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till dels en ny föreskrift om skyldighet att lämna uppgifter till stat-istik om energianvändningen inom byggsektorn (EN0114), dels förslag till tre ändringsföres-krifter avseende årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme) (EN0105), kvartalsvis bränsle-statistik och statistik om trädbränsle- torv- och avfallspriser (EN0106), samt energipriser och avtal (EN0301). Med förslaget upphävs föreskrifter (STEMFS 2016:5) om uppgifter till energi-statistik, då samtliga bestämmelser bryts ut. 3 § 3.4 och 6 § 6.3 i nämnda föreskrift bryts ut och läggs in i (STEMFS 2020:13) om skyldighet att lämna uppgifter till kvartalsvis bränsle-statistik och statistik om trädbränsle-, torv- och avfallspriser. Vidare bryts även 8 § 8.1 ut och läggs in i den nya föreskriften för undersökningen om Energianvändningen inom byggsektorn.

Enligt remissen föranleder delförslaget om ändring i (STEMFS 2020:03) om skyldighet att lämna uppgifter om energipriser och avtal samt delförslaget om ny föreskrift om skyldighet att lämna uppgifter om energianvändningen i byggsektorn inte betydande effekter varför konsek-vensutredningen inte omfattar dessa delar.

Gällande insamling av statistikuppgifter för gas föreslås att den årliga gasundersökningen som mäter import och användning av rörledd naturgas och stadsgas utgår och att uppgifterna istället ska fångas upp i den kvartalsvisa undersökningen.

Vidare har variabeln försåld kvantitet biogas tagits bort från den kvartalsvisa insamlingen.

Följande förändringar har införts i den kvartalsvisa insamlingen:

 • Förluster uppdelade i transmissionsförluster och distributionsförluster
 • Antal uttagspunkter har lagts till
 • Utökning av antalet SNI-koder i specifikationen av försåld kvantitet till slutkund
 • En separat insamling för stadsgas har lagts till

För den månadsvisa insamlingen har variabeln Linepack lagts till.

När det gäller den årliga insamlingen av energistatistik för el, gas och fjärrvärme (EN0105) uppges att de frivilliga variabler i insamlingsblanketten för undersökningen som tillkom inför utskicket 2022 avseende referensår 2021 nu föreslås bli obligatoriska från och med nästa års insamling avseende referensår 2022. Dessa variabler är:

 • Värmeproduktion, brutto MWh
 • Förbrukad mängd bränslen enbart för mottrycksproduktion

För att uppfylla nya statistikkrav på EU-nivå föreslås följande variabler samlas in från elnätsföretag:

 • Lagringskapacitet hos batterier
 • Nominell kapacitet hos batterier
 • El som tillförs till nätet från batterier
 • El som används från nätet för att ladda batterier

Varje variabel delas in i storleksgrupper av lagringskapacitet

 • Från 1 MWh till 10 MWh
 • Från över 10 MWh till 100 MWh
 • Över 100 MWh

Det bakomliggande förslaget

Förslag