Yttrande över förslag till ändring i föreskrifter (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen avser förslag till nya föreskrifter om ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd.

Förslaget avser ändringar i tillstånd, åtgärder, regler samt språkliga ändringar.

Tillstånd

–          Tillstånd 3073 Protesskavsår: åtgärd 301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande tas bort, endast åtgärd 831 Justering av avtagbar protes ska vara ersättningsberättigande inom tillståndet.

–          I tillstånd 3042, 3044, 3046, 5447, 5448 och 5449 ersätts åtgärd 880 och 882 med de nya åtgärderna 893, 894, 895 och 896. För tillstånd 5447, 5448 och 5449 tillförs även ytterligare villkor för ersättning.

–          Från tillstånd 5005 Partiell tandlöshet, oavsett antal tänder, som åtgärdas med avtagbar protes tas åtgärd 835 Rebasering och lagning av protes bort.

–          Ett nytt tillstånd, 5032, tillförs för entandslucka där ingen av tänderna på var sida om tandluckan har omfattande skada eller restaurering, eller ena eller båda granntänderna till tandlucka inom position 3-3 står i glesställning.

 

Ändringar i åtgärder

–          Texten för åtgärd 301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

förtydligas genom tillägget att åtgärden tillämpas för justering av dekubitus annat än protesskavsår.

–          Inledningstexten till serie 400 Kirurgiska åtgärder kompletteras genom tillägget att i åtgärd 429, 453 och 454 ingår borttagning av implantat i samma kvadrant.

–          Restriktionstexten för åtgärd 401–403, 406, 409, 435 och 436 korrigeras för att överensstämma med motsvarande restriktionstext i åtgärd 451–454. Dessa korsvisa restriktioner är idag felaktiga p.g.a. ett förbiseende vid förra årets översyn av området för parodontalkirurgi.

–          I åtgärd 521 Akut trepanation och kavumexstirpation tillförs en restriktion mot åtgärd 522 Komplicerad kanallokalisation.

–          Rubrikerna för åtgärd 822 och 823 ändras så att det framgår att dessa även ska tillämpas för permanenta partiella proteser utan metallskelett.

–          Åtgärdstexten för åtgärd 831 Justering av avtagbar protes omformuleras så att det tydligt framgår av strecksatser när åtgärden kan tillämpas för olika typer av proteser.

–          Fyra nya åtgärder för avmontering respektive återmontering av

implantatstödda konstruktioner ersätter åtgärd 880 och 882.

·       893 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt

ett till tre implantat

·       894 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt

ett till tre implantat

·       895 Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt

fyra eller fler implantat

·       896 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt

fyra eller fler implantat

 

Ändringar i regler

–          I regel E.2 förtydligas att även semipermanenta och långtidstemporära implantatkonstruktioner bestående av en krona och ett hängande led är ersättningsberättigande endast när det hängande ledet finns inom tandposition 2–2. Ändringen innefattar även mindre språkliga justeringar.

–          Regel E.4 och E.14 justeras som följdändring av 2019 års ändring gällande omgörningstiderna. Justeringen innebär att reglerna anpassas till omgörningstiden för fast protetik på tre år.

–          I regel E.7 ändras omgörningsreglerna avseende implantatstödda proteser med att inom ett år från slutförande av åtgärd 877 för implantatstödd täckprotes är inte samma åtgärd ersättningsberättigande på nytt för samma käke.

–          Ny regel E.16 föreslås som avser tandborttagningar inom tandregleringstillstånd. Regeln anger villkor för tillämpning av extraktionsåtgärder i tillstånd 5903–5914. Dessutom föreskrivs att för vissa av dessa tillstånd kan tandborttagning vara den enda ortodontiska behandlingen.

 

Språkliga ändringar

–          Ändring i texten för åtgärd 435 och 436 genom att ordet operation ändras till lambåoperation. Detta för att ensa terminologin i föreskrifterna.

–          Omformulering av ett stycke i åtgärdstexten för åtgärd 454 efter inkomna synpunkter om att nuvarande skrivning är svårbegriplig och kan misstolkas.

–          Ändring i texten för åtgärd 813 genom att lydelsen återcementering ändras till cementering.

–          I rubrikerna för åtgärd 854–857 ändras benämningen semipermanent krona på implantat och långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat till semipermanent implantatstödd krona och långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona.