Yttrande över förslag till ändring i förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

Förslaget är ett led i regeringens arbete för ökad e-förvaltning och innebär att ett stort antal angivna myndigheter ska hantera utgående beställningar av varor och tjänster elektroniskt. Ekonomistyrningsverket ska enligt den föreslagna ändringen i förordningen meddela föreskrifter om den närmare tillämpningen av informationsutbytet. På sikt avses förordningens tillämpningsområde utökas så att samtliga statliga myndigheter med fler än 50 anställda omfattas. Huvudsyftet med förslaget är minskad administration och tidsbesparingar.