Yttrande över förslag till ändring i förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter avseende avgifter för verksamma ämnen

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammantagen bedömning

Som framgår ovan har de flesta delaspekter hänförliga till 6 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning beskrivits på ett godtagbart sätt. Beskrivningen av behovet av speciella informationsinsatser är särskilt utförlig.

Däremot har samtliga delaspekter hänförliga till 7 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning utelämnats, trots att det finns en företagspåverkan till följd av förslaget. De avgifter som regleringen syftar till att ändra erläggs av företag som vill att viss handläggning utförs av ansvarig myndighet. För att konsekvensutredningen ska ses som fullständig bör en komplettering göras med beskrivningar enligt 7 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag