Yttrande över förslag till ändring i Jordbruksverkets föreskrifter (2009:84) om läkemedel och läkemedelsanvändning

Den föreslagna ändringen i föreskrifterna innebär att en veterinär till sin instruktion avseende djurhållares villkorade läkemedelsanvändning ska bifoga en deklaration som bekräftar att den villkorade användningen är lämplig från djurhälso- och djurskyddssynpunkt. Sådan deklaration ska också upprättas vid kontrollbesök.