Yttrande över förslag till ändring i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2004:2) om bekämpande av salmonella hos djur

De föreslagna ändringarna i nu gällande föreskrifter på området (SJVFS 2004:2) innebär att Jordbruksverket kommer att undanta Salmonella diarizonae hos får från bekämpning. De åtgärder som idag vidtas i de enstaka fårbesättningar där smittan påvisas medför stora kostnader för den enskilde djurhållaren och för staten, men har ingen eller försumbar effekt på smittläget i landet som helhet.

Taggar:

salmonella