Yttrande över förslag till ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter om leksakers brännbarhet och kemiska egenskaper (KIFS 2017:8)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter om leksakers brännbarhet och kemiska egenskaper (KIFS 2017:8).

I sak innebär förslaget sänkta gränsvärden för migration av aluminium från leksaker eller delar av leksaker och nya gränsvärden för formaldehyd som används i leksaker avsedda för barn under 36 månader eller i andra leksaker som är avsedda att stoppas i munnen.