Yttrande över förslag till ändring i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete

Förslaget bygger på EU-direktivet 2002/15/EG om arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter. Enligt direktivet ska egenföretagare – i likhet med vad som sedan tidigare gällt för arbetstagare – omfattas av reglerna om arbetstid från och med den 23 mars 2009. Som en följd av detta föreslås egenföretagare omfattas av lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete. Förare som är egenföretagare ska därmed i princip följa samma arbetstidsregler som anställda förare.