Yttrande över förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (2007:4) om förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska eller hygieniska produkter

De föreslagna ändringarna berör hårfärgningsmedel och innebär dels nya regler för varningstexter, dels att användningen av vissa ämnen regleras på annat sätt än tidigare. Regelrådet delar Läkemedelsverkets uppfattning att de föreslagna ändringarna och därmed förenade ekonomiska effekter är en direkt följd av Sveriges medlemskap i EU samt att alternativa lösningar saknas. Regelrådet tillstyrker förslaget.