Yttrande över förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien

De föreslagna ändringarna i nu gällande föreskrifter på området (LIVSFS 2005:20) innebär att slaktkroppar av får med påvisad förekomst av Salmonella diarizonae serotyp 61:(k):1,5(7) dels undantas från det i föreskrifterna uppställda kravet att värdet på c (antalet positiva prover) i kapitel 2.1 i bilaga I till förordning (EG) nr 2073/2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel ska vara lika med 0, dels att färskt kött från sådana slaktkroppar undantas från förbudet i föreskrifterna mot att färskt kött från slaktkroppar med påvisad förekomst av salmonella släpps ut på marknaden till andra än en köttproduktanläggning. Som en följd av de föreslagna ändringarna behöver inte får från känt smittade besättningar slaktas i särskild ordning i enlighet med förordning (EG) nr 854/2004 om offentlig kontroll av animaliska produkter.