Yttrande över förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2006:21) om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering

I remissen föreslås ändringar i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2006:21) om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om avgifter för Livsmedelsverkets gränskontroll av animaliska livsmedel samt för vissa icke-animaliska livsmedel och sammansatta produkter. Kravet på offentlig kontroll följer av rådets förordning (EG) nr 882/2004. I denna förordning anges också att kontrollen får avgiftsfinansieras. De föreslagna ändringarna innebär en höjning av vissa avgifter för att Livsmedelsverket ska uppnå full kostnadstäckning.