Yttrande över förslag till ändring i miljöbalken (1998:808) och i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Remissen innehåller förslag till ändringar i bl.a. avgiftssystemet för prövning och tillsyn av vattenverksamhet och i reglerna om ersättning för rättegångskostnader. Syftet med förslagen, som innebär ändringar i miljöbalken och förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, är att avgifterna över tid och i så hög grad som möjligt ska motsvara de kostnader som de är förenade med. Ett genomförande av förslaget beräknas öka verksamhetsutövarnas avgifter från 13 miljoner kr till 34 miljoner kr.

Det bakomliggande förslaget

1177.zip ()