Yttrande över förslag till ändring i miljöbalken (1998:808) och i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Remissen innehåller förslag till ändringar i bl.a. avgiftssystemet för prövning och tillsyn av vattenverksamhet och i reglerna om ersättning för rättegångskostnader. Syftet med förslagen, som innebär ändringar i miljöbalken och förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, är att avgifterna över tid och i så hög grad som möjligt ska motsvara de kostnader som de är förenade med. Ett genomförande av förslaget beräknas öka verksamhetsutövarnas avgifter från 13 miljoner kr till 34 miljoner kr.