Yttrande över förslag till ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter om förbränningsanläggningar (NFS 2002:26 och NFS 2002:28)

I remissen föreslås ändringar i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2002:26) om utsläpp till luft av svaveldioxid, kväveoxider och stoft från förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt på 50 MW eller mer och Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2002:28) om avfallsförbränning. Genom ändringarna slopas kravet att använda CEN-standarder vid kvalitetssäkring av mätutrustning och samtidigt korrigeras vissa brister av språklig karaktär. Vidare föreslås upphävande av Statens naturvårdsverks kungörelse (SNFS 1991:4) med föreskrifter om kontroll av utsläpp av kväveoxider och svaveloxider till luft från förbränning i fasta anordningar. Härigenom uppfylls kraven i tjänstedirektivet 2006/123/EG.