Yttrande över förslag till ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2008:2) om förmedling av nödsamtal och tillhandahållande av lokaliseringsuppgifter till samhällets alarmeringstjänst

I remissen föreslås ändringar i Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2008:2) om förmedling av nödsamtal och tillhandahållande av lokaliseringsuppgifter till samhällets alarmeringstjänst (nödsamtalsföreskrifterna). Nödsamtalsföreskrifterna har sin grund i bestämmelser i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) som genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (USO-direktivet). Förslaget motiveras av att ändringar genomförts i USO-direktivet och LEK. I sak innebär förändringarna att tjänstetillhandahållaren vid nödsamtal ska överföra den geografiska positionen för användarens terminalutrustning. Informationsskyldigheten ska omfatta positionering även i andra fall än avseende abonnenter i det egna nätet. De överförda uppgifterna ska vara så korrekta och tillförlitliga som kan anses rimligt och överföringen ska ske på ett sådant sätt att uppgifterna enkelt kan tas om hand av samhällets alarmeringstjänst. Tidigare begränsning till vad som är tekniskt genomförbart när det gäller tillhandahållande av lokaliseringsuppgifter utgår. Postadress