Yttrande över förslag till ändring i Skogsstyrelsens föreskrifter till skogsvårdslagen

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2011:7) till skogsvårdslagen.

I sak innebär förslaget att de bestämmelser avseende bekämpning av granbarkborre som gäller för delar av Gävleborgs län idag också ska gälla för delar av Götaland. Skillnaderna i regler för de tillkommande områdena anges i huvudsak vara följande. Ordinarie regler innebär att högst 5 skogskubikmeter rått barrvirke av tall och gran får lämnas kvar inom ett hektar. Inom ett bekämpningsområde gäller därutöver att av denna volym får högst 3 skogskubikmeter råa granar lämnas kvar. Särskilda bestämmelser gäller också om tidpunkt för borttransport av rått granvirke till terminal eller skogsindustri, alternativt att virket då senast görs otjänligt som yngelmaterial. Det finns en möjlighet att förelägga om att avverka och transportera bort insektsangripna råa granar och det anges att avverkningen i de aktuella områdena ska utföras så att bekämpningen inte försvåras. Det anges också finnas en möjlighet till beslut att avverkning ska ske på sådan tid eller sådant sätt som inte försvårar bekämpningen. Därutöver innehåller ändringsförslaget ändring av de geografiska begreppen socken och församling till distrikt. Detta anges vara en anpassning till gällande bestämmelser om geografisk indelning av landet och innebär ingen förändring i sak av föreskrifterna.