Yttrande över förslag till ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag, miljöersättningar och miljöinvesteringar

Jordbruksverkets förslag är en anpassning till ändringar som gjorts i kommissionens förordning 889/2008 om ekologisk produktion. Förslaget innebär bland annat att befintligt undantag för att unghöns som inte är ekologiskt uppfödda och som är högst 18 veckor gamla får tas in i certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion förlängs till och med den 31 december 2014. Från och med år 2012 gäller som princip att alla djurslag inom ekologisk produktion ska födas upp på ekologiskt producerat foder. I remissen föreslås att konventionella proteinråvaror, dock högst fem procent på årsbasis, får användas till grisar och fjäderfä. Vidare föreslås att kravet på andelen foder för nötkreatur, får och getter som ska komma från den egna produktionsenheten höjs från 50 till 60 procent, från och med den 1 oktober 2012. Ett sådant krav har tidigare inte funnits för grisar och fjäderfä. Jordbruksverket föreslår här att minst 20 procent av fodret för sådana djur ska komma från den egna produktionsenheten. När den egna produktionsenheten inte räcker till får fodret odlas i samarbete med andra gårdar med ekologisk odling eller, såvitt gäller grisar eller fjäderfä, även med foderoperatörer med ekologisk produktion.

 Ändringarna anges påverka omkring 6 000 lantbrukare med åtagande för djurhållning inom miljöersättningen för certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion.