Yttrande över förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:33) om avgifter i växtsortärenden

I remissen föreslås ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:33) om avgifter i växtsortärenden. Ändringarna avser avgifter för godkännande av en bevarandesort eller amatörsort för intagning i den svenska sortlistan (registrering). I den upprättade konsekvensutredningen uppskattas att omkring 25-30 företag och 400–500 sorter kommer att beröras av ändringarna. Registreringsavgiften föreslås bli 800 kronor, vilket väsentligt understiger avgiften för andra växtsorter (3 000 kronor). Vid sidan av denna avgift anges de föreslagna ändringarna inte medföra några ekonomiska konsekvenser.