Yttrande över förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:20) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal

De föreslagna ändringarna i de aktuella föreskrifterna avser främst minskade krav och förtydliganden beträffande behörigheter för sjöpersonal. Av den upprättade konsekvensutredningen framgår att förslaget medför lättnader i fråga om bruttodräktighet, tjänstgöringstid, specialbehörigheter, certifikat, ansökningsrutiner och utbildning för berörda företag.