Yttrande över förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget avser ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. En ändring föreslås så att kapitel 6 upphävs och ersätts med ett nytt kapitel om diabetes. I förslaget till nytt kapitel om diabetes införs regler som uppfyller de minimikrav som gäller enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort (körkortsdirektivet) för innehav av körkort vid sjukdomen diabetes. Samtidigt tas strängare regler än direktivet som inte är motiverade bort. De nya reglerna ger bland annat under vissa förutsättningar, möjlighet till högre behörigheter vid andra typer av diabetes än typ 2 med medicinering som medför risk för hypoglykemi[1].

Vidare föreslås att en ny paragraf införs i kapitel 1 i medicinföreskrifterna. Den reglerar tillstånd efter organtransplantation och implantation av konstgjorda organ.

Det föreslås även att 3 § kapitel 17 ändras när det gäller vilken läkare som ska utfärda intyg om diabetessjukdomen.

[1] Hypoglykemi är ett tillstånd av en plötslig låg blodsockerhalt, där cellerna inte får tillräckligt med energi. Vanliga symptom på hypoglykemi är svettningar, darrningar och hjärtklappning, sänkt uppmärksamhet, sluddrigt tal, förvirring och minnesstörning, irritabilitet och aggression. Om blodsockernivån sjunker för lågt kan personen drabbas av medvetslöshet. En del personer med diabetes har en nedsatt förmåga att känna varningssignaler på hypoglykemi. Det uppskattas att cirka 25 procent av alla vuxna med typ 1-diabetes saknar sådan förmåga vars medicinska begrepp är impaired awerness of hypoglycaemia.