Yttrande över förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:167) om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet för delsystemet ”Rullande materiel – godsvagnar” i järnvägssystemet för konventionella tåg

Det föreslagna upphävandet av nu gällande föreskrifter på området (TSFS 2010:167) per den 1 januari 2014 föranleds av att Europeiska kommissionen beslutat om en ny förordning (EU) nr 321/2013 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Rullande materiel – godsvagnar”. De föreslagna ändringarna i nämnda föreskrifter innebär att kommissionens förordning ska kunna tillämpas i Sverige även före den 1 januari 2014. Regelrådets granskningsuppdrag är begränsat till att endast omfatta svensk författningstext och yttrandet avser därför endast de föreslagna föreskriftsändringarna.