Yttrande över förslag till ändring i Tullverkets föreskrifter (TFS 2002:26) om frihet från mervärdesskatt för varor som efter importen skall omsättas till ett annat EG-land och i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m

Remissen innehåller i 3 § TSF 2002:26 ett förslag om att undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 30 § andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200) ska kunna användas även om arbete utförs i Sverige på den importerade varan. Förslaget innebär en förändring av beskattningen i materiellt hänseende och går därmed enligt Regelrådets uppfattning utöver den befogenhet att meddela föreskrifter för verkställigheten av bestämmelserna i mervärdesskattelagen som Tullverket har enligt 20 § mervärdesskatteförordningen (1994:223). Den föreslagna bestämmelsen som också är oförenlig med 8 kap. 3 § regeringsformen får därför inte tillämpas.

 

Med hänsyn till det anförda och till det samband som föreligger mellan 3 § TSF 2002:26 och övriga ändringsförslag kan Regelrådet inte till någon del tillstyrka de remitterade förslagen. Av samma anledning avstår Regelrådet från att lämna synpunkter på den upprättade konsekvensutredningen.

 

Taggar:

mervärdeskatt