Yttrande över förslag till ändring i Tullverkets föreskrifter (TFS 2002:26) om frihet från mervärdesskatt för varor som efter importen skall omsättas till ett annat EG-land och i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m

Remissen innehåller i 3 § TSF 2002:26 ett förslag om att undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 30 § andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200) ska kunna användas även om arbete utförs i Sverige på den importerade varan. Förslaget innebär en förändring av beskattningen i materiellt hänseende och går därmed enligt Regelrådets uppfattning utöver den befogenhet att meddela föreskrifter för verkställigheten av bestämmelserna i mervärdesskattelagen som Tullverket har enligt 20 § mervärdesskatteförordningen (1994:223). Den föreslagna bestämmelsen som också är oförenlig med 8 kap. 3 § regeringsformen får därför inte tillämpas.

 

Med hänsyn till det anförda och till det samband som föreligger mellan 3 § TSF 2002:26 och övriga ändringsförslag kan Regelrådet inte till någon del tillstyrka de remitterade förslagen. Av samma anledning avstår Regelrådet från att lämna synpunkter på den upprättade konsekvensutredningen.

 

Det bakomliggande förslaget

179.zip ()

Taggar:

mervärdeskatt