Yttrande över förslag till ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:140) om tekniska egenskapskrav vid byggande på vägar och gator (vägregler)

De nu aktuella förslagen och den av Vägverket upprättade konsekvensutredningen utgör en komplettering av ett ärende som behandlades av Regelrådet vid sammanträde den 3 juni 2009. En myndighets förslag till föreskrifter om nya eller ändrade regler ska föregås av en utredning i enlighet med 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Av förordningen framgår bl.a. att företagens administrativa kostnader ska anges och att alternativa lösningar ska vägas mot varandra. I sitt tidigare yttrande anförde Regelrådet bl.a. att Regelrådet saknade möjlighet att bedöma om förslaget om krav på certifiering och CE-märkning kunde ha uppnåtts med en administrativt sett mindre betungande lösning. I den nu aktuella konsekvensutredningen anges att förslagen är en följd av gemenskapsrätten och att någon alternativ regleringsmöjlighet inte föreligger. Regelrådet ansluter sig till denna bedömning och tillstyrker förslagen.