Yttrande över förslag till ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779) och i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet

Remissen innehåller av Transportstyrelsen till Näringsdepartementet lämnade förslag till ändringar i bl.a. avgiftssystemet för tillståndsgivning och tillsyn av yrkestrafik. Syftet med förslagen, som innebär ändringar i yrkestrafikförordningen (1998:779) och i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet, är att Transportstyrelsens verksamhet som avser tillstånd, tillsyn och registerhållning i huvudsak ska finansieras med avgifter. Målsättningen har varit att reducera avgiftsfloran och uppnå enhetlighet i avgiftssystemet. Förslaget beräknas öka avgiftsuttaget med 37,7 mkr per år.