Yttrande över förslag till ändring Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen avser förslag om att restauranger och andra storhushåll ska lämna konsumenterna information om ursprungsland för färskt, kylt, fryst och malet kött av nöt, svin, får, get och fjäderfä som används som ingrediens i de måltider som serveras. Med ursprungsland avses uppfödningsland för det djur som köttet kommer från. Förslaget innebär att uppgifterna kan tillhandahållas skriftligt eller muntligt.

Bestämmelserna om obligatorisk ursprungsinformation för kött som serveras på restauranger och i andra storhushåll föreslås införas i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation och gälla under två år.

Det bakomliggande förslaget

Förslag