Yttrande över förslag till ändringar av Läkemedelsverkets föreskrifter (2003:11) om medicintekniska produkter och (2001:5) om aktiva medicintekniska produkter för implantation

Av den upprättade konsekvensutredningen framgår att de föreslagna ändringarna medför ökade administrativa och andra kostnader i vart fall för vissa företag, bl.a. till följd av utökade krav på uppföljning och utvärdering. Såvitt Regelrådet kan förstå är dock vad som föreslås i allt väsentligt en direkt följd av gemenskapsrätten. Mot denna bakgrund anser sig Regelrådet kunna tillstyrka förslagen.