Yttrande över förslag till ändringar i Boverkets byggregler (2011:6)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget avser ändringar i Boverkets byggregler (2011:6) och innebär att energiprestandan i byggnader ska beräknas med viktningsfaktorer istället för primärenergifaktorer för de olika energibärarna el, fjärrvärme, fjärrkyla, biobränsle, olja och gas som levereras till byggnaden. Viktningsfaktorerna sätts så att energibärarna fjärrvärme, bergvärmepump och pelletspanna likställs och ger lika bra energiprestanda i en byggnad, liksom att fjärrkyla och kompressorkyla likställs. På så sätt får en byggnad samma energiprestanda oavsett vilket av dessa uppvärmningssystem som väljs. För olja och gas sätts viktningsfaktorerna så att en byggnad får samma primärenergital med direktverkande el, oljepanna eller gaspanna.

Vidare föreslås ändrade nivåer för minimikrav på energiprestanda uttryckt i primärenergital. Det finns olika kravnivåer för byggnadskategorierna småhus, flerbostadshus och lokaler. Denna systematik behålls med förslaget, men beräkningarna av byggnadernas primärenergital förändras. En kravnivå ska gälla för en byggnadskategori, oavsett effektiv uppvärmningslösning.

Den föreslagna metoden att fastställa viktningsfaktorer utgår från beräkningar av kostnadsoptimala typbyggnader. Beräkningarna ger mängden levererad energi per typbyggnad i ett kostnadsoptimalt utförande.

Nuvarande regler innebär att högsta tillåtna primärenergital för lokaler och flerbostadshus i vissa fall får justeras upp med ett så kallat ventilationstillägg. Dagens utformning av ventilationstillägget behålls med förslaget, men det reduceras som följd av förbättrad prestanda i värmeåtervinningen med modern ventilationsteknik. Dagens tillägg är beräknat utifrån en värmeåtervinningsgrad på 50 procent och med förslaget ändras det till 70 procent.

Som en följd av ändrade krav på byggnaders primärenergital föreslås också ändrade krav på klimatskärmens[1] genomsnittliga värmegenomgångskoefficient. Kraven skärps för småhus och lokaler, men lämnas oförändrade för flerbostadshus. Kravet för småhus och lokaler under 50 kvadratmeter lämnas också oförändrat. Det föreslås därutöver att vissa definitioner införs och andra följdändringar.

Förslaget avser därutöver borttagande av en hänvisning till en nordisk standard om boendesprinkler med anledning av att standarden har upphävts och ersatts med en europeisk standard. En ny hänvisning till den europeiska standarden förs in i föreskrifterna. Förslaget som avser boendesprinkler kommer inte att behandlas vidare i yttrandet.

[1] En klimatskärm isolerar det inre av en byggnad från omvärlden så att endast en låg mängd värme kan passera igenom. Sid. 28 Boverkets remiss.