Yttrande över förslag till ändringar i Boverkets byggregler m.m.

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller Boverkets förslag till ändrade föreskrifter med anledningen av att ändringar skett i plan- och byggförordningen (2011:338). Föreskriftsändringarna rör Boverkets byggregler (2011:6) föreskrifter och allmänna råd (BBR) och Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2016:12) om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår (BEN 2). Ändringarna i BBR är främst kopplade till krav på energihushållning och nära-nollenergibyggnader samt definitionen av en byggnads energiprestanda. Syftet är att år 2017 införa ett nytt sätt att beräkna byggnaders energiprestanda i primärenergital, med bland annat nya geografiska justeringsfaktorer på kommunnivå. Förslaget avser även skärpningar av kravnivån för nära-nollenergibyggnader som ska träda ikraft först år 2021. I övrigt föreslås ändringar av BEN 2 avseende antalet förnybara energikällor som inte ska ingå vid beräkning av byggnadens energianvändning samt att energianvändningen ska fastställas uppdelat på elenergi respektive övriga energibärare.

Taggar:

byggregler