Yttrande över förslag till ändringar i dels Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2008:8) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), dels i Boverkets byggregler (1993:57) – föreskrifter och allmänna råd

Remissen innehåller förslag om ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2008:8) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) samt i Boverkets byggregler (1993:57) – föreskrifter och allmänna råd. De föreslagna ändringarna beträffande eurokoderna avses ersätta Boverkets konstruktionsregler (1993:58) som alltså ska upphöra att gälla. En tillämpning av eurokodsystemet förväntas bidra till en stärkt konkurrenskraft för byggtjänster och byggprodukter inom EU. Syftet med de föreslagna ändringarna är att genom en anpassning till det gemensamma eurokodsystemet undvika att handelshinder uppstår.